Un article de la nostra col·laboradora Irene Tarragó

Algú em va dir algun dia que jo era hipersensible. No ho sé. La veritat és que m’observo i cada dia la meva sensibilitat és diferent i les meves percepcions de la realitat i del que m’envolta, també. No sé si té a veure amb la meva epilèpsia o si és totalment independent, però sí que és veritat que el meu estat d’ànim, la meva autoestima, la meva pròpia valoració, la meva confiança en mi mateixa, és diferent cada dia.

Avui tinc un dia gris. Lluito contra ell però em resulta molt difícil. Intento treure ferro a les coses que em passen, però és com si hagués un ésser positiu i un altre negatiu dins meu i avui guanyessin tots els arguments que em dóna el negatiu.

“Dono les gràcies per col·laborar amb la visualització d’aquesta malaltia”

Avui és un d’aquells dies en què em sembla que tot es fa en contra meva. En altres ocasions, estaria reconeixent-me i furgant en la ferida, sentint-me cada vegada més poca cosa i més trist i donant-me molta pena a mi mateixa. El que passa és que, en aquesta ocasió, he decidit no callar i dir, clarament, però amb molta educació, el que em sembla a aquelles persones que, suposadament sense voler, han fet alguna cosa que ha repercutit en el meu de manera negativa. I el resultat, de moment, està sent molt positiu. La meva creença era que calia callar, no protestar, no queixar-se, per poder ser estimada i acceptada. I crec que estava equivocada. Si callo, corro el risc que qui hagi fet alguna cosa, que jo no tinc per què pensar que ha estat a mala idea, torni a fer-ho, perquè a ell no queixar-me jo, no ha pogut rectificar la seva acció i torni a repetir-la.

Tot això subjau en el desig, també molt arrelat en mi, de voler caure bé a tothom. Per tant, no dic el que m’agradaria dir, no em queixo d’alguna cosa que no em sembla bé i la meva ànima va acumulant negativitat per no expressar-ho.

Si callo, corro el risc que qui hagi fet alguna cosa, que jo no tinc per què pensar que ha estat a mala idea, torni a fer-ho, perquè a ell no queixar-me jo, no ha pogut rectificar la seva acció i torni a repetir-la.

Us aconsello que amb tota educació i afecte i sense desvalorar-vos gens ni mica, manifesteu sempre els vostres sentiments i feu arribar a l’altra persona el que ha suposat en el vostre interior alguna cosa que ha dit o ha fet (o no ha dit o no ha fet, que l’omissió també pot ofendre).

En fi, després de l’èxit espectacular de el passat 24 de maig, Dia Nacional de l’Epilèpsia, amb una gran quantitat de monuments i edificis il·luminats de taronja, als que des d’aquí dono les gràcies per col·laborar amb la visualització d’aquesta malaltia, cal seguir treballant per la qualitat de vida física d’aquests guerrers i guerreres i, també, per la qualitat de la nostra vida interior i espiritual, imprescindible per al nostre equilibri emocional.

Leave a Reply

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.